Algemene Voorwaarden ’t Pömpke 

01. Toepasselijkheid:

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten betreffende koop en huur gedaan/gesloten door firma Arts-Liebrand, handelend onder de naam ’t Pömpke Verhuur & Evenementen service, nader te noemen ’t Pömpke.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

02. Aanbiedingen:

 1. Tenzij anders vermeld, zijn alle offertes en aanbiedingen vrijblijvend. Ondanks het bevatten van een termijn, kan deze door ’t Pömpke herroepen worden. Zelfs na ontvangst van de opdracht binnen de termijn van vijf (werk)dagen. 
 2. Documentatie materiaal welke bij de aanbiedingen is meegezonden is uitsluitend informatief en bindt ’t Pömpke niet. Tenzij andersluidende omschrijving. 
 3. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld door ’t Pömpke. 

03. Overeenkomst: 

 1. Een overeenkomst wordt geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat ’t Pömpke de opdracht schriftelijk heeft bevestigd of met de uitvoering een aanvang heeft genomen. 
 2. De koper/huurder verklaard met het ondertekenen van het koop/huurcontract/leveringsbon met de daarin beschreven zaken met accessoires van ’t Pömpke in goede staat en orde ontvangen te hebben. 

04. Betaling:

 1. Betaling geschiedt in contanten, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Indien betaling op factuur is overeengekomen, dient te betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Te noemen de fatale betalingstermijn.
 3. Mocht er bezwaar zijn tegen de factuur dient dit binnen 14 dagen schriftelijk en onderbouwd te worden medegedeeld aan ’t Pömpke. 
 4. Betalingen worden (ongeacht de benaming) eerst geacht te zijn ter voldoening van opengevallen renten, kosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande factuur. 
 5. Bij overschrijding van de fatale betalingstermijn is de koper cq. huurder van rechtswege in verzuim en kan ’t Pömpke een contractuele rente van 1,5% per maand, of een gedeelte daarvan, opeisen over het niet voldane gedeelte van de factuur vanaf de verval dag tot en met de betaaldag. 
 6. De koper cq. huurder kan zich niet beroepen op korting of schuldvergelijking in verband met de koop/huurovereenkomst verschuldigde bedragen. 
 7. Indien ’t Pömpke genoodzaakt is haar vorderingen uit handen te geven komen, afgezien van haar verdere aanspraken op schadevergoeding, alle kosten door ’t Pömpke gemaakt ter bewaring van haar rechten, zoals buitengerechtelijke invorderingskosten, voor rekening van de koper cq. huurder. Deze kosten zijn minimaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimale hoogte van € 60,00  tenzij kan worden aangetoond dat deze kosten hoger liggen. 
 8. Het indienen van een reclame schort de betalingsverplichting van de koper cq. huurder niet op. 

05. Annulering:

 1. Als de koper cq. huurder jegens ’t Pömpke tekort schiet in het nakomen van zijn verplichtingen (waarbij een niet op tijd betalen van de eerder genoemde betaaltermijn, een aanleiding voor kan zijn), is ’t Pömpke bevoegd de uitvoering (of verdere uitvoering) van de overeenkomst op te schorten en deze pas weer voort te zetten tegen een vooruitbetaling of andere vorm van zekerheidsstelling. In dit geval is de koper cq. huurder niet gerechtigd tot enige vorm van schadeloosheidsstelling en blijft diens betalingsverplichting onverminderd voortbestaan.
 2. Bij annulering door de koper cq. huurder zijn alle door ’t Pömpke gemaakte kosten voor het aangaan van de overeenkomst alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar. Hier zit een minimum van 10% van de hoofdsom aan. Alles voor wordt zoveel als nodig nog vermeerderd met eventuele door ’t Pömpke  geleden schade door het annuleren van de overeenkomst. 

06. Ontbinding:

 1. Indien de koper cq. huurder niet voldoet aan haar verplichtingen (waaronder het niet voldoen van de betaling verplichting), dan wel indien zij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte van faillietverklaring doet; indien zijn bedrijf wordt stilgelegd, geliquideerd of geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen; indien op enig vermogensbestanddeel beslag wordt gelegd, indien een onderhands akkoord wordt aangeboden of indien ingevolge de daartoe strekkende bepalingen van de coordinatiewet sociale verzekeringen mededeling van betalingsonmacht moet worden gedaan, is ’t Pömpke bevoegd, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, de overeenkomst te ontbinden, onverminderd de aan ’t Pömpke verder toekomende recht, zoals haar recht op vergoeding van de schade en kosten. In deze gevallen is iedere vordering op de koper/huurder direct en geheel opeisbaar. In alle gevallen waarin de koper er ook overigens serieus rekening mee moet houden zijn verplichtingen jegens ’t Pömpke niet te kunnen nakomen, is hij verplicht ’t Pömpke daarvan direct op de hoogte te stellen. 

07. Levertijd, levering, risico:

 1. Overeengekomen leveringstermijnen of de termijnen waarin ’t Pömpke de zaken bezorgd (of ter beschikking stelt) gelden niet als fatale/bindende termijnen, tenzij duidelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige terbeschikkingstelling of bezorging is ’t Pömpke pas na ingebrekestelling in verzuim.
 2. Levering/terbeschikkingstelling vindt plaats op het bedrijfsterrein van ’t Pömpke, tenzij anders overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging. Aflevering heeft plaatsgevonden zodra ’t Pömpke de zaken te beschikking heeft gesteld. Opslag na levering is voor rekening en risico van de koper cq. huurder. 
 3. Het risico is voor de koper cq. huurder op het moment van aflevering/terbeschikkingstelling. 
 4. Bij transport is het risico tijdens het reizen voor de koper cq. huurder, ook al staan op de vervoersdocumenten andersluidende vermeldingen vermeldt. 

08. Garantie: 

 1. Onder de voorwaarden welke omschreven staan in de huurvoorwaarden (artikel 04), garandeert ’t Pömpke  (bij gebruik en onderhoud volgens de voorschriften van ’t Pömpke), de deugdelijkheid en goede kwaliteit van de geleverde goederen. Met inachtneming dat deze garantie nimmer verder gaat dan de garantie welke de toeleverancier heeft aan ’t Pömpke. 
 2. Garantie is uitgesloten indien niet ten genoegen van ’t Pömpke is aangetoond dat enig geconstateerd gebrek is ontstaan als gevolg van fouten in de constructie, gebrekkige afwerking en/of het gebruiken van ondegelijke materialen. 

09. Aansprakelijkheid:

 1. ’t Pömpke is jegens de koper cq. huurder of derden slechts aansprakelijk voor schade, ontstaan als gevolg een tekortkoming in de nakoming van de uit artikel 8 voortvloeiende verplichting, voor zover deze schade door de ’t Pömpke afgesloten en in de branche gebruikelijke verzekering wordt gedekt, dan wel voor zover de schade niet onder de dekking valt, tot maximaal het factuurbedrag. 
 2. ’t Pömpke is niet aansprakelijk jegens de koper cq. huurder of derden voor schade veroorzaakt door opzet, schuld of nalatigheid van ondergeschikten of van degenen van wie zij zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, in wiens dienst deze ook staan. Tevens is ’t Pömpke niet aansprakelijk voor schade jegens de koper cq. huurder of derden ontstaan door de door ’t Pömpke gebruikte/geleverde hulp en vervoermiddelen. 

10. Overmacht:

 1. Omstandigheden buiten de wil en toedoen van ’t Pömpke, al dan niet ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar, welke van dien aard zijn dat de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van haar kan worden verlangd, geldt als overmacht. In geval van overmacht heeft ’t Pömpke het recht de overeenkomst, zonder enige rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, ofwel de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat ’t Pömpke tot enige schadevergoeding verplicht zal zijn. Tevens valt onder overmacht: fabriek of vervoerstoring, stakingen, uitsluiting van of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, mobilisatie, staat van beleg, oorlog, belemmerde of gesloten aanvoer te land, ter zee of in de lucht, wanprestatie van derden die door ’t Pömpke ten behoeve van de overeenkomst zijn ingeschakeld, evenals belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van de overheid. Overmacht van de zijde van een leverancier van ’t Pömpke valt ook onder deze overmacht clausule. 

11. Verantwoordelijkheid Ondertekenaars: 

 1. Indien de koop cq. huurovereenkomst met meer dan 1 persoon wordt gesloten, zijn alle personen hoofdelijk tegen ’t Pömpke aansprakelijk. 

12. Wijzigingen:

 1. Indien het wenselijk of noodzakelijk wordt geacht is ’t Pömpke bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. 
 2. Indien deze algemene voorwaarden inhoudelijk worden gewijzigd, geldt nog steeds de jongste versie, vanaf het moment van ondertekening van de nieuwe algemene voorwaarden voor te leveren materiaal, tenzij schriftelijke wordt overeengekomen dat de gewijzigde algemene voorwaarden ook van toepassing zullen zijn op de overeenkomsten voor de wijziging gesloten. 

13 Geschillen:

 1. Op alle overeenkomsten van ’t Pömpke is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van ’t Pömpke, dan wel, ter keuze van ’t Pömpke, van de plaats van vestiging van de koper/huurder. 

Huurvoorwaarden ’t Pömpke 

01 Duur van de overeenkomst:

 1. De zaken zijn verhuurd voor de periode zoals de partijen zijn overeengekomen. 
 2. Bij het niet tijdig retourneren van gehuurde zaken, wordt de huurprijs per dag doorberekend en staat het ’t Pömpke vrij op ieder moment het gehuurde weer tot zich te nemen. 
 3. Op zondagen en wettelijk erkende feestdagen kan het gehuurde niet worden terugbezorgd en zal ’t Pömpke het gehuurde niet in ontvangst nemen. 
 4. Het gehuurde dient te worden geretourneerd op de dag zoals overeengekomen(en in enkele gevallen voor het tijdstip zoals overeengekomen), blijft de huurder in gebreke wordt de dag van terug bezorging in rekening gebracht. 

02 Zekerheid:

 1. Huurder kan door ’t Pömpke gevraagd worden een waarborgsom te storten. De hoogte van de waarborgsom is in overeenstemming met de waarde van het gehuurde. 
 2. Bij het afhalen dan wel leveren van het gehuurde kan ’t Pömpke de huurder verplichten tot het legitimeren met een geldig legitimatie bewijs. Hiervan kan het document nummer worden genoteerd door ’t Pömpke. 
 3. Na retourneren van het gehuurde wordt der waarborgsom gerestitueerd onder aftrek van de nog onbetaalde huurkosten en/of schadevergoeding en/of overige kosten. 
 4. Uitgangs punt is dat de zaken in dezelfde staat terugbezorgd dienen te worden als waarin huurder deze destijds heeft ontvangen.

03 Teruggave van het gehuurde:

 1. Bij beëindiging van de huurovereenkomst is de huurder verplicht de gehuurde zaken in dezelfde staat te retourneren als waarin hij deze heeft ontvangen.
 2. Indien de huurder daartoe niet in staat is dient deze een schadevergoeding (door ’t Pömpke te bepalen) te betalen aan ’t Pömpke. Indien het gehuurde niet wordt geretourneerd is de schade de vervangingswaarde van het gehuurde. 
 3. Indien het gehuurde door ’t Pömpke getransporteerd wordt, dienen de goederen op het afgesproken tijdstip op de begane grond bij de deur gereed te staan. Hier kan slecht vanaf geweken worden door vooraf schriftelijk overeenstemming met ’t Pömpke hierover gesloten te hebben. 

04. Gebruik en onderhoud: 

 1. Huurder dient gehuurde producten gedurende de huurperiode als een goed huisvader te behandelen en te verzorgen, met inachtneming van de bediening en behandelingsvoorschriften indien deze zijn overhandigd en/of de instructies van ’t Pömpke. 
 2. Indien van toepassing is de huurder verantwoordelijk voor het gebruik van brandstof, smeermiddelen en het noodzakelijke oliepeil van het gehuurde. 
 3. Gedurende de huurperiode is de huurder verplicht alle terzake geldende veiligheidsvoorschriften en andere voorschriften vanwege de overheid in acht te nemen. De huurder vrijwaart ’t Pömpke voor alle schade welke voortvloeit uit het door de huurder niet in acht nemen van deze voorschriften. 
 4. Het is de huurder niet toegestaan enige veranderingen aan het gehuurde te (laten) brengen, noch herstelwerkzaamheden aan het gehuurde te (laten) verrichten. Alle gebreken en/of defecten aan het gehuurde dienen onmiddellijk schriftelijk te worden gemeld aan ’t Pömpke. 

05. Reclames:

 1. De gehuurde goederen dienen bij ontvangst door de huurder te worden gecontroleerd op eventuele manco’s en gebreken. Deze dienen direct aan ’t Pömpke te worden gemeld. Reclames na het ingebruikname van het gehuurde kunnen niet meer in behandeling worden genomen. 

06. Eigendom:

 1. Het gehuurde blijft ten allen tijde eigendom van ’t Pömpke.

07. Inspectie: 

 1. ’t Pömpke (of door haar te wijzen derde(n)) heeft te allen tijden het recht het gehuurde te bezichtigen voor controle of onderhoud. 
 2. Indien het gehuurde wordt gebruikt op een manier waarvoor deze niet bedoeld is, wordt overbelast of regelmatig onderhoud achterwege blijft heeft ’t Pömpke het recht de huurovereenkomst onmiddellijk te beëindigen en het gehuurde terug te nemen. Huurder blijft in dit geval verplicht de volledige huurprijs van de overeengekomen periode te betalen. 
 3. Wanneer het gehuurde bij beëindiging van de huurovereenkomst in het bezit is van ’t Pömpke, wordt het gecontroleerd en -indien mogelijk- in de aanwezigheid van de huurder geteld. Deze controle en telling zijn bindend. 

08. Verbod van gebruik door anderen dan huurder: 

 1. Het is de huurder verboden om het gehuurde aan derden ter beschikking te stellen of door derden te laten gebruiken (al dan niet tegen betaling/wederverhuur), tenzij met schriftelijke toestemming van ’t Pömpke.

09. Aansprakelijkheid: 

 1. De huurder is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor gehuurde zaken vanaf het tijdstip van aflevering tot de terugkeer van de goederen bij ’t Pömpke.
 2. Tijdens de huurperiode is de huurder aansprakelijkheid voor de schade aan het gehuurde en heeft hij alle risico’s van het gehuurde. 
 3. Mocht er een defect of schade aan het gehuurde ontstaan als gevolg van normale slijtage draagt ’t Pömpke zorg voor reparatie en zonodig en indien mogelijke voor vervanging, gedurende de verdere huur van de huurovereenkomst. 
 4. In alle andere gevallen dan onder C omschreven blijven de huurkosten verschuldigd en is geen recht op vervangend materiaal.
 5. In het geval van reparaties, uitgevoerd door ’t Pömpke(of door haar aangewezen derde(n)), na aanleiding van gebruik door de huurder door bijvoorbeeld gebruik van ongeschikte accessoires, reparaties door derden, onvakkundig gebruik of andere oorzaak welke niet als normale slijtage kan worden gerekend, is de huurder aansprakelijk voor deze extra kosten. 

10. Verzekering, belasting, vergunningen:

 1. De huurder dient zorg te dragen voor alle risico’s welke voortvloeien uit bedrijfsmatig gebruik van het gehuurde. Indien dit nodig is dient de huurder gehuurde te verzekeren tegen brand, diefstal, lekkage etc. bij een bonafide verzekering. ’t Pömpke is gesubrogeerd in de rechten van de huurder uit deze verzekerings overeenkomst. 
 2. Huurder dient te zorgen voor de juiste vergunningen, als dit benodigd is, bij het plaatsen en/of gebruik van gehuurde. Op het moment van aflevering dienen deze vergunningen aanwezig te zijn. 
 3. Alle belastingen, boetes, lasten etc. welke voorvloeien uit het gebruik van het gehuurde, alsmede te verrichten diensten door ’t Pömpke zijn voor rekening van de huurder. 

11. Transport:

 1. De huurder draagt tijdens het transport door zichzelf of derden het risico van verlies of schade van het gehuurde.

12. Afwaskosten:

 1. De goederen dienen schoon en in de geleverde verpakking geretourneerd te worden, tenzij anders overeen is gekomen. Indien goederen vuil of alleen afgespoeld geretourneerd worden, kan ’t Pömpke afwaskosten cq. schoonmaakkosten in rekening brengen.